poniedziałek, 31 marca 2014

BECIKOWE 2014: dokumenty, jak załatwić, przepisy

BECIKOWE 2014: Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka


Wymagane dokumenty do uzyskania becikowego:

W celu otrzymania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka konieczne jest złożenie wniosku oraz dołączenie do niego następujących dokumentów:

- oryginał lub kserokopia skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka (w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany, do wniosku należy dołączyć zupełny odpis aktu urodzenia);

- zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (dokument ten nie jest wymagany od opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego dziecka);

- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach opodatkowanych na zasadach ogólnych za 2012 rok wszystkich pełnoletnich członków rodziny lub oświadczenie o wysokości dochodu osiągniętego w 2012 roku;

- oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne;
oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne za 2012 rok;

- oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodów niepodlegających opodatkowaniu za 2012 rok;

- oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych;

- dokument potwierdzający utratę dochodu (np. świadectwo pracy ze wskazaniem daty utraty dochodu oraz kwotę netto utraconego dochodu);

- odpis wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem;

- zaświadczenie komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne o wysokości wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych za 2012 rok lub oświadczenie o wyegzekwowanych świadczeniach alimentacyjnych za 2012 rok.

Jeżeli z wnioskiem o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka wystąpi opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, niezbędnym jest dostarczenie dokumentu potwierdzającego datę przysposobienia dziecka lub datę objęcia dziecka opieką prawną lub opieką faktyczną.

W przypadku kobiet korzystających z opieki medycznej poza granicami kraju, koniecznym jest dostarczenie zaświadczenia wystawionego przez polskiego lekarza na podstawie przedłożonej medycznej dokumentacji zagranicznej.

W toku postępowania administracyjnego urząd wydający becikowe ma prawo żądać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

Kopię dokumentów niezbędnych do przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka może uwierzytelnić podmiot realizujący świadczenia rodzinne, notariusz lub instytucja, która dokument wydała (niezbędnym jest wówczas okazanie oryginału dokumentu).

Opłaty za becikowe?

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega żadnym opłatom.

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

Wypłata becikowego 2014

Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka wypłaca się najpóźniej do końca miesiąca, w którym złożono wniosek. W przypadku jednak złożenia wniosku po 10 dniu miesiąca jednorazową zapomogę wypłaca się najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Świadczenia wypłaca się na jedną z dwóch form płatności:
przelew na prywatne konto wnioskodawcy wskazane przy wniosku;
wypłata gotówkowa w placówce ING Bank Śląski S. A.

Podstawa prawna
ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 1456 z późn. zm.);

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r., poz. 3);

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 959);

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2012 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1234);

ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267).

Odmowa dot. becikowego, jak się odwołać?

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Poznańskiego Centrum Świadczeń.


Kto może dostać BECIKOWE 2014?

Kto może ubiegać się o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka?

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka jest świadczeniem, o które ubiegać może się matka, ojciec, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka w związku z urodzeniem się żywego dziecka. Świadczenie wypłacane jest w jednorazowej kwocie 1.000,00 zł na każde dziecko.

W celu otrzymania jednorazowej zapomogi koniecznym jest złożenie wniosku w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przypadku dziecka objętego opieką faktyczną lub opieką prawną, a także w przypadku dziecka przysposobionego wniosek należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką prawną lub od dnia przysposobienia, nie później jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Od 1 stycznia 2013 roku otrzymanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 1.922,00 zł.

Kiedy jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka nie przysługuje?

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka nie przysługuje gdy:

wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka zostanie złożony po upływie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka lub po upływie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką prawną lub od dnia przysposobienia (w przypadku dziecka objętego opieką faktyczną lub opieką prawną, a także w przypadku dziecka przysposobionego);

matka dziecka nie pozostawała pod opieką medyczną co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu;

dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 1.922,00 zł;

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka została pobrana np. w innej gminie.

Karta Polaka w USA - jak wyrobić? PORADNIK

Karta Polaka w USA - jak wyrobić? PORADNIK

Karta Polaka może być przyznana osobie, która deklaruje przynależność do Narodu Polskiego i spełni łącznie następujące warunki:

Wykaże swój związek z polskością przez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego, który uważa za język ojczysty oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów. Jest to jedno z podstawowych kryteriów przyznania Karty Polaka. Oceny znajomości języka polskiego oraz znajomości i kultywowania polskich tradycji i zwyczajów dokonuje konsul w trakcie rozmowy z wnioskodawcą;

W obecności konsula Rzeczypospolitej Polskiej lub upoważnionego pracownika organizacji, o której mowa w art.15 ust.1, złoży pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego;

Wykaże, że co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej lub posiadało obywatelstwo polskie, albo przedstawi zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej, działającej na terenie jednego z państw, o których mowa w ust.2, potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich trzech lat.

Karta Polaka może być przyznana wyłącznie osobie posiadającej w dniu złożenia wniosku o wydanie Karty Polaka obywatelstwo: Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Republiki Białoruś, Republiki Estońskiej, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy lub Republiki Uzbekistanu.
Karta Polaka może być także przyznana osobie będącej obywatelem jednego z państw, o których mowa powyżej, której polskie pochodzenie zostało prawomocnie stwierdzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2000r.o repatriacji (Dz.U. z 2004r. Nr 53, poz.532, z 2005r. Nr 94, poz. 788, z 2006r. Nr 249, poz. 1828 oraz z 2007 r. Nr 120, poz.818).

Karta Polaka może być przyznana wyłącznie osobie nie posiadającej obywatelstwa polskiego albo zezwolenia na osiedlenia się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Karta Polaka nie jest dokumentem stwierdzającym tożsamość!

Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do Narodu Polskiego.
Posiadacz Karty Polaka:

Po złożeniu odpowiedniego podania może ubiegać się o zwolnienie z opłaty za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy pobytowej krajowej lub o refundację tej opłaty. Wiza taka nie będzie uprawniała do wjazdu na terytorium innych państw niż Polska. Skutkiem złamania tej reguły będzie zakaz wjazdu.

Posiadacz Karty Polaka ma prawo do:

Zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę;

Podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na takich samych zasadach jak obywatele polscy;

Podejmowania i odbywania studiów doktoranckich oraz innych form kształcenia, a także uczestnictwa w badaniach naukowych i pracach rozwojowych;

Korzystania z form kształcenia na zasadach określonych
w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(Dz.U. 2004r. Nr 256, poz.2572,(z późniejsza zmianą 5));

Korzystania w Polsce w stanach nagłych z bezpłatnej opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak obywatele polscy;

Korzystania z 37-procentowej ulgi na przejazdy koleją na terenie Polski;

Bezpłatnego zwiedzania muzeów państwowych w Polsce;

Ubiegania się w pierwszej kolejności o środki finansowe
z budżetu państwa polskiego lub z budżetu samorządów gmin
w Polsce, przeznaczone na wspieranie Polaków za granicą.

Karta to nie obywatelstwo

Uwaga! Otrzymanie Karty Polaka nie oznacza przyznania obywatelstwa polskiego, przyznania prawa do osiedlenia się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ani prawa przekraczania bez wizy granic Rzeczypospolitej Polskiej.

Karta Polaka, najczęściej zadawane pytania:

Kto przyznaje Kartę Polaka?
Kartę przyznaje konsul polski właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o Kartę Polaka. Należy pamiętać, że wniosek o Kartę Polaka trzeba złożyć na piśmie i w obecności konsula potwierdzić podstawową znajomość języka polskiego oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów. Jest to jedno z podstawowych kryteriów przyznania Karty Polaka. Czynności wykonywane przez konsula w związku ze złożeniem przez wnioskodawcę wniosku i wydanie decyzji o przyznaniu Karty Polaka są wolne od opłat konsularnych.

Co trzeba napisać we wniosku o Kartę Polaka?
Wniosek o przyznanie Karty Polaka znajduje się na niniejszej stronie internetowej. Pola w poszczególnych rubrykach należy wypełnić czytelnie pismem drukowanym, w języku polskim.Do wniosku trzeba dołączyć kopię ważnego dokumentu, potwierdzającego tożsamość oraz dokumenty i inne dowody potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w art.2 ust.1 i 2 ustawy. Dokumentami i dowodami takimi mogą być np: polskie dokumenty tożsamości; akty stanu cywilnego lub ich odpisy; metryki chrztu; świadectwa szkolne; dokumenty, potwierdzające związek z polskością, dokumenty, potwierdzające odbycie służby wojskowej w polskich formacjach wojskowych; dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub uwięzienia, zawierające wpis informujący o polskim pochodzeniu; dokumenty o rehabilitacji osoby deportowanej, zawierające wpis o polskim pochodzeniu tej osoby; zagraniczne dowody tożsamości zawierające informacje na temat polskiej narodowości ich posiadacza; zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej, potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej; prawomocna decyzja o polskim pochodzeniu, wydana zgodnie z przepisami ustawy o repatriacji.

Kiedy dziecko może otrzymać Kartę Polaka?
Małoletniemu przyznaje się Kartę Polaka na wniosek rodziców, gdy oboje rodzice mają Kartę Polaka lub ma ją jedno z rodziców i drugie w obecności polskiego konsula wyraża zgodę na wydanie dziecku Karty Polaka, chyba, że drugiemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska.

Jak długo jest ważna Karta Polaka?
Karta Polaka jest ważna przez 10 lat od daty jej przyznania. Najpóźniej trzy miesiące przed terminem upływu ważności Karty Polaka trzeba wystąpić o jej przedłużenie o kolejne 10 lat. Karta Polaka traci także ważność w przypadku, gdy jej posiadacz uzyska obywatelstwo polskie lub osiedli się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Kto wręcza Kartę Polaka?
Osobie, której przyznano Kartę Polaka, odpowiedni dokument wydaje konsul lub osoba przez niego upoważniona, po jej otrzymaniu z kraju. W przypadku zgubienia lub zniszczenia Karty Polaka, konsul na wniosek posiadacza Karty wydaje jej duplikat.

Jak korzystać z Karty Polaka?
Aby skorzystać z uprawnień, które gwarantuje Karta Polaka, należy ją okazać z ważnym dokumentem tożsamości.

Kiedy zapadnie decyzja o odmowie przyznania Karty Polaka?
Konsul wydaje decyzję o odmowie przyznania Karty Polaka w przypadku, gdy:
Wnioskodawca nie spełnia warunków określonych w art.2, z zastrzeżeniem art.13 ust.6;
W postępowaniu o przyznanie Karty Polaka wnioskodawca złożył wniosek lub dołączył do niego dokumenty, zawierające nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje, jak również, gdy zeznał nieprawdę lub zataił prawdę, albo w celu użycia, jako autentycznego, podrobił lub przerobił dokument albo takiego dokumentu jako autentycznego użył;

Wnioskodawca repatriował się z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, na podstawie umów repatriacyjnych, zawartych w latach 1944-1957 przez Rzeczypospolitą Polską lub przez Polską Rzeczypospolitą Ludową z Białoruską Socjalistyczną Republika Radziecką, Ukraińską Socjalistyczną Republiką Radziecką, Litewską Socjalistyczną Republika Radziecką i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, do jednego z państw, będących stroną tych umów;

Wnioskodawca nabył obywatelstwo polskie albo uzyskał zezwolenie na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

Przemawiają za tym względy obronności, bezpieczeństwa albo ochrony porządku publicznego Rzeczypospolitej Polskiej;

Wnioskodawca działa lub działał na szkodę podstawowych interesów Rzeczypospolitej Polskiej.

Kiedy Karta Polaka traci ważność?
Konsul unieważnia Kartę Polaka, gdy jej posiadacz zachowuje się w sposób uwłaczający Rzeczypospolitej Polskiej lub Polakom, w postępowaniu o przyznanie Karty Polaka wnioskodawca złożył wniosek lub dołączył do niego dokumenty zawierające nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje, jak również, gdy zeznał nieprawdę lub zataił prawdę, albo w celu użycia jako autentycznego, podrobił lub przerobił dokument, albo takiego dokumentu, jako autentycznego użył; wnioskodawca nabył obywatelstwo polskie lub uzyskał zezwolenie na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; przemawiają za tym względy obronności, bezpieczeństwa albo ochrony porządku publicznego Rzeczypospolitej Polskiej; wnioskodawca działa lub działał na szkodę podstawowych interesów Rzeczypospolitej Polskiej; w przypadku zrzeczenia się Karty Polaka. Posiadacz ma obowiązek niezwłocznie zwrócić unieważnioną Kartę Polaka konsulowi.

źródło MSZ RP

Polski paszport w USA, jak wyrobić?

Polski paszport w USA - jak wyrobić? PORADNIK,
polski konsulat w Nowym Jorku

Osoby zgłaszające się do konsulatu w sprawach paszportowych są przyjmowane wyłącznie po uprzednim zapisaniu się na wizytę w systemie rejestracji internetowej „E-konsulat" pod adresem WWW.e-konsulat.gov.pl

Informacja paszportowa (newyork.visapassport@msz.gov.pl)

Paszport polski jest dokumentem upoważniającym do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz poświadczającym obywatelstwo polskie, a także tożsamość osoby w nim wskazanej w zakresie danych, jakie dokument ten zawiera.

Paszport zawiera dwie cechy biometryczne: obraz twarzy i odciski palców. Odciski palców są pobierane przy składaniu wniosku o wydanie paszportu i zapisywane w jego warstwie elektronicznej.

ZŁOŻENIE WNIOSKU O WYDANIE PASZPORTU ORAZ ODBIÓR PASZPORTU NASTĘPUJE OSOBIŚCIE. Nie jest możliwe korzystanie z pośrednictwa osób trzecich ani nadesłanie pocztą.

W uzasadnionych wypadkach, zwłaszcza w warunkach szczególnie utrudnionego dojazdu do konsulatu, na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o jego wydanie, istnieje możliwość zwolnienia z wymogu osobistego odbioru paszportu.

Paszporty 10-letnie i 5-letnie (biometryczne) są produkowane w Polsce. Zaleca się złożenie wniosku o nowy paszport na przynajmniej 2 miesiące przed utratą ważności posiadanego paszportu.Podczas przyjmowania wniosków o paszporty biometryczne pobierane są odcisków palców.Okres oczekiwania na otrzymanie paszportu biometrycznego wynosi do 8 tygodni.

Złożenie wniosku o wydanie paszportu

Złożenie wniosku o wydanie dokumentu paszportowego (paszport 10-letni i/lub paszport tymczasowy) następuje osobiście.

Możliwe jest złożenie wniosku o wydanie paszportu w dowolnym urzędzie konsularnym. Jednakże osoba, mająca zamiar złożyć wniosek o wydanie paszportu poza okręgiem konsularnym właściwym ze względu na swoje miejsce zamieszkania, powinna mieć na uwadze, że zniesienie zasady właściwości miejscowej nie dotyczy realizacji innych spraw, których załatwienie może być wymagane do procedury związanej z wydaniem paszportu lub paszportu tymczasowego (na przykład w sprawach o przyjęcie, opracowanie i przekazanie do właściwego urzędu stanu cywilnego wniosku o wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego zagranicznego aktu stanu cywilnego lub przyjęcie i opracowanie wniosku o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego).

Odbiór paszportu

Odbiór paszportu następuje osobiście.

Obowiązek ten wynika z potrzeby weryfikacji danych biometrycznych zapisanych w dokumencie paszportowym na mikroprocesorze. W uzasadnionych wypadkach, zwłaszcza w warunkach utrudnionego dojazdu do urzędu konsularnego, na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego konsul może odstąpić od wymogu osobistego odbioru paszportu (wzór wniosku), jednak w tym wypadku organ paszportowy nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy produkcyjne.

Numer PESEL

Do złożenia wniosku o wydanie paszportu konieczne jest posiadanie numeru PESEL (formularz do pobrania). Osoby nieposiadające tego numeru mogą wraz z wnioskiem o wydanie paszportu złożyć wniosek o jego nadanie. O nadanie numeru PESEL dla obywateli polskich ubiegających się o wydanie paszportu, a zamieszkałych za granicą, występuje konsul. Za czynność tę nie pobiera się opłaty. Do nadania numeru PESEL niezbędne są polskie akty stanu cywilnego (akt urodzenia, akt małżeństwa) oraz dokument tożsamości. Zagraniczne akty urodzenia wymagają uprzedniego umiejscowienia we właściwym urzędzie stanu cywilnego w Polsce (patrz: umiejscowienie zagranicznych aktów stanu cywilnego w Polsce).

Zmiana danych osobowych (imienia, nazwiska)

Osoby ubiegające się o wydanie paszportu na nazwisko zmienione wskutek zawarcia związku małżeńskiego za granicą składają odpis polskiego aktu małżeństwa (patrz: umiejscowienie zagranicznych aktów stanu cywilnego w Polsce). Osoby ubiegające się o wydanie paszportu na dane (imię, imiona, nazwisko) zmienione wskutek administracyjnej zmiany danych składają nowy akt urodzenia, małżeństwa (patrz: administracyjna zmiana imienia/nazwiska).

Osoby, które w kraju lub za granicą zawarły małżeństwo, w wyniku którego nastąpiła zmiana danych osobowych (nazwiska), są zobowiązane wystąpić o wymianę paszportu niezwłocznie, nie później niż w terminie 90 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym – od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa.

Zdjęcie do paszportu

Fotografia paszportowa o wymiarach 3,5cm i 4,5cm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. (wzór zdjęcia).


Dokumenty paszportowe

Paszport 10-letni

Paszport 10-letni może otrzymać każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który ukończył 13 lat. Dzieciom do ukończenia 13 roku życia wydawane są paszporty 5-letnie.

Wymagane dokumenty:
1. wniosek o wydanie dokumentu paszportowego, czytelnie wypełniony w języku polskim pismem drukowanym (wniosek dostępny jest w siedzibie urzędu lub podczas dyżurów konsularnych),
2. jedna fotografia paszportowa (wymogi fotografii w informacji powyżej).
3. dotychczas posiadany ważny dokument paszportowy, a w przypadku jego utraty - inny dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie (dowód osobisty i/lub decyzja wojewody potwierdzająca posiadanie obywatelstwa polskiego) oraz oświadczenie o okolicznościach utraty dokumentu.
4. Jeżeli dane zawarte w składanych dokumentach lub dane zawarte w dostępnych ewidencjach budzą wątpliwości co do tożsamości lub obywatelstwa polskiego wnioskodawcy, konsul może zażądać przedłożenia dodatkowych dokumentów, a w szczególności odpisów skróconych lub zupełnych aktów stanu cywilnego (aktu urodzenia, małżeństwa) lub decyzji wojewody potwierdzającej posiadanie obywatelstwa polskiego.
W przypadku posiadania tylko zagranicznego aktu stanu cywilnego, przed złożeniem wniosku o wydanie paszportu należy dokonać jego umiejscowienia w urzędzie stanu cywilnego w miejscu ostatniego zamieszkania wnioskodawcy w Polsce.
5. Dokument potwierdzający uprawnienia do skorzystania z ulgi w opłacie lub dokument uprawniający do zwolnienia z opłaty konsularnej za wydanie paszportu.

Paszporty dla dzieci (dla osób małoletnich)

Małoletnim w wieku 13-18 lat wydawane są paszporty 10-letnie. Dzieciom do 13 roku życia wydawane są paszporty 5-letnie. Odciski palców pobierane są od osób małoletnich, które ukończyły 12 rok życia.

Wniosek o wydanie paszportu osobie małoletniej składają obydwoje jej rodzice. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, aby wniosek o wydanie paszportu osobie małoletniej mógł być złożony przez jednego z rodziców wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców, zawierającą potwierdzenie własnoręczności podpisu przez organ paszportowy (konsula, wojewodę) lub notariusza. Przynajmniej jedno z rodziców musi posiadać ważny polski dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty).
W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie dokumentu paszportowego zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego. Przepisy te stosuje się odpowiednio do ustanowionych przez sąd opiekunów małoletniego.

Przy składaniu wniosku o paszport dla osoby małoletniej, która nie ukończyła 5 lat, nie jest wymagana jej obecność.

Odbioru dokumentu paszportowego dla osoby małoletniej może dokonać jeden z rodziców – nie jest wymagana obecność małoletniego przy odbiorze dokumentu paszportowego.

Wymagane dokumenty:

1. wniosek o wydanie dokumentu paszportowego, czytelnie wypełniony w języku polskim pismem drukowanym (wniosek dostępny jest w siedzibie urzędu lub podczas dyżurów konsularnych),
2. jedna fotografia paszportowa (wymogi fotografii powyżej),
3. dotychczas posiadany dokument paszportowy, jeżeli był wydany,
4. ważne dokumenty tożsamości rodziców; przynajmniej jedno z rodziców musi przedstawić ważny polski dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty),
5. odpis polskiego aktu urodzenia dziecka.

Paszport tymczasowy

Paszport tymczasowy wydaje się:
1.Osobom przebywającym za granicą, na czas oczekiwania przez nie na doręczenie paszportu wydrukowanego w Polsce,
2.Osobom przebywającym czasowo w Polsce lub za granicą, na powrót do miejsca ich stałego pobytu,
3.Osobom przebywającym w Polsce lub za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny,
4. Osobom przebywającym w Polsce lub za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową.
Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu tymczasowego składa dokumenty takie, jak do wniosku o wydanie paszportu 10-letniego.

Paszport tymczasowy może być ważny maksymalnie przez okres 12 miesięcy. Okres ważności paszportu tymczasowego określa konsul.

Uwaga: Nie ma możliwości potwierdzenia danych, tożsamości ani obywatelstwa polskiego osoby ubiegającej się o wydanie paszportu tymczasowego przez innego obywatela polskiego.

Opłaty paszportowe

Opłatę konsularną za wydanie paszportu można złożyć w postaci gotówki, Money Order, cashier's check lub certified check wystawiony na urząd konsularny (czeki personalne nie są przyjmowane).

Osoba, korzystająca z prawa do zwolnienia lub do obniżenia opłaty konsularnej, przedstawia konsulowi do wglądu dokument potwierdzający uprawnienie do tego zwolnienia lub ulgi.

Nie pobiera się opłat konsularnych za wydanie paszportu od:
1) osób, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu miały ukończone 70 lat;
2) osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich pobyt za granicą związany jest z długotrwałym leczeniem lub koniecznością poddania się operacji;
3) osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej.
Opłaty konsularne za wydanie paszportu obniża się o 50% w przypadku:
1) emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.6)), a także współmałżonków tych osób pozostających na ich wyłącznym utrzymaniu;
2) osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych;
3) kombatantów i innych osób, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2012 r. poz. 400);
4) osób małoletnich do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego, uczniów i studentów do ukończenia 26 roku życia.
Opłaty konsularne za wydanie paszportu obniża się częściowo w związku z:
1) ze zmianą lub koniecznością sprostowania danych podlegających wpisowi do paszportu, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1-3, 5 i 9 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 268);
2) ze zmianą wyglądu osoby posiadającej paszport, mogącą utrudnić ustalenie jej tożsamości;
3) z brakiem w paszporcie miejsca na umieszczenie w nim wiz lub stempli poświadczających przekroczenie granicy.

Paszport dla dziecka - jak wyrobić?

Jak wyrobić paszport dla dziecka? PORADNIK


DOKUMENTY WYMAGANE PRZY SKŁADANIU WNIOSKU O WYDANIE DOKUMENTU PASZPORTOWEGO (PASZPORT, PASZPORT TYMCZASOWY) DLA OSÓB MAŁOLETNICH [PASZPORT DLA DZIECKA]

Wymagane dokumenty przy wyrabianiu paszportu dla dziecka:

Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego – wypełniony czytelnie, literami drukowanymi, podpisany przez rodziców (opiekunów) małoletniego. Niezbędny jest numer ewidencyjny małoletniego. Podpis posiadacza dokumentu paszportowego w ramce pod zdjęciem składają małoletni, którzy ukończyli 13 lat. Podpis nie może dotykać linii ramki.

Kolorowa fotografia paszportowa o wymiarach 35x45 mm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowująca naturalny kolor skóry, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii.

+ fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
wyjątki:

- fotografia przedstawiająca osobę w okularach z ciemnymi szkłami – jedynie osoby z wadami wzroku (wymagane orzeczenie o niepełnosprawności z uwagi na nabytą lub wrodzoną wadę wzroku);

- fotografia przedstawiająca osobę w nakryciu głowy, które nie zakrywa ani nie zniekształca owalu twarzy – jedynie osoby noszące nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania (wymagane zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w RP);

- osoba, która posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, a także osoba, której stan zdrowia nie pozwala na wykonanie fotografii zgodnej w wymienionymi powyżej wymogami w zakresie wizerunku osoby, może złożyć fotografię o wymiarach 35x45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowująca naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej.

Dotychczas posiadany dokument paszportowy małoletniego – do wglądu.

Pisemna zgoda obojga rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów prawnych na wydanie małoletniemu dokumentu paszportowego (obecność obydwojga rodziców lub opiekunów z ważnymi dowodami osobistymi lub ważnymi dokumentami paszportowymi; opiekunowie prawni przedkładają zaświadczenie o ustanowieniu opieki prawnej):

- w przypadku pozbawienia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej jednego z rodziców - prawomocne orzeczenie sądu ;

- w przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich - orzeczenie sądu wyrażające zgodę na wydanie dokumentu paszportowego małoletniemu (orzeczenie na podstawie, którego wystawiono juz dokument paszportowy, nie może zostać wykorzystane ponownie przy ubieganiu się o wydanie kolejnego paszportu);

- w przypadku niemożności osobistego przybycia jednego z rodziców - pisemna zgoda na wydanie dokumentu paszportowego małoletniemu, poświadczona przez organ paszportowy (inny wojewoda lub konsul za granicą) lub notariusza (w przypadku notariusza za granicą wymagane jest opatrzenie dokumentu klauzulą apostille i załączenie tłumaczenia przysięgłego dokumentu); oświadczenie rodzica powinno zawierać sformułowanie: wyrażam zgodę na wydanie dokumentu paszportowego mojemu dziecku... (imiona i nazwisko dziecka, data i miejsce urodzenia dziecka) – w przypadku niemożności osobistego przybycia jednego z rodziców;

- w przypadku nieustalonego ojcostwa małoletniego - aktualny odpis zupełny aktu urodzenia małoletniego ;

- w przypadku zgonu jednego z rodziców - akt zgonu rodzica .
Dokument uprawniający do wniesienia opłaty ulgowej np. legitymacja szkolna.
Oryginał dowodu uiszczenia opłaty paszportowej wniesionej na konto stosownego urzędu wojewódzkiego.

W uzasadnionych przypadkach wątpliwości co do tożsamości i obywatelstwa osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego, lub w przypadku rozbieżności w danych osoby, organ ma prawo żądać przedłożenia dodatkowych dokumentów, w szczególności odpisów polskich aktów stanu cywilnego, dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie.


OPŁATY za wyrobienie paszportu dziecka

Wysokość opłat za wydanie dla małoletniego paszportu tymczasowego (brak zwolnień i ulg)

do 5 roku życia 30,00 zł

powyżej 5 roku życia 30,00 zł

Opłata za wydanie paszportu dla małoletniego



do 13 roku życia
- pełna: 60 zł
- ulgowa: 30 zł

od 13 do 18 roku życia

- pełna: 140 zł
- ulgowa: 70 zł


Uprawnienia do ulgi:

Ulgowa opłata za wydanie paszportu (w wysokości 50% pełnej opłaty) przysługuje (po udokumentowaniu):

osobom małoletnim do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego, uczniom i studentom, osobom niepełnosprawnym, osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych, osobom korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych.

W razie zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie za wydanie paszportu przysługuje tylko jedna ulga w opłacie.


WAŻNE!

Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego nie może być wydrukowany ze strony internetowej. Należy go wypełnić na oryginalnym druku dostępnym w punktach obsługi paszportowej na terenie województwa mazowieckiego.

Osoba małoletnia, która ukończyła 5 lat oraz osoba ubezwłasnowolniona całkowicie musi być obecna przy składaniu dla niej wniosku o wydanie dokumentu paszportowego.

źródło: BIP, Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Co to jest Oculus Rift?

Co to jest Oculus Rift?


Oculus Rift to nic innego, jak nakładany na głowę hełm, który umożliwia obserwowanie nam tego, co normalnie wyświetla ekran komputera lub telewizor, z tą różnicą, że widzimy to w perspektywie pierwszej osoby, zupełnie, jakby to było przed nami i dokoła nas.

Hełm Oculus Rift reaguje na ruchy naszej głowy, dlatego umożliwia obserwowanie otaczającego nas wirtualnego świata (np. gry komputerowej) w sposób niezwykle zbliżony do tego, jak postrzegamy rzeczywistość.

Oculus Rift to wynalazek, który stanowi powrót do pomysłu jeszcze rodem z lat 80., gdy opracowywano i próbowano sprzedawać na rynku rozrywki elektronicznej pierwsze wirtualne hełmy. Wówczas jednak słabo rozwinięta technologia nie pozwalała na zbudowanie odpowiednio lekkiego, a więc i wygodnego hełmu wirtualnej rzeczywistości. Dodatkowo, urządzenia takie były nieproporcjonalnie za drogie względem możliwości, jakie oferowały.

Z technologii Virtual Reality zrezygnowano więc w latach 90. Stosowano ją jedyni w skomplikowanych symulatorach np. pociągów, samolotów, czy potężnych maszyn wykorzystywanych w przemyśle. Hełmy wirtualne stały się więc gadżetem niezwykle niszowym, używanym jedynie przez profesjonalistów.

Oculus Rift okazał się jednak strzałem w dziesiątkę. Opracowany przez grupę zapaleńców, szybko zyskał spore zainteresowanie wśród Internautów.

Obecnie, produkt został wykupiony przez właściciela portalu Facebook za jedyne... 2 miliardy dolarów. ;-)


I Komunia Święta, jakie modlitwy? [LISTA MODLITW]

Modlitwy na pierwszą komunię świętą są takie same od lat. W zależności od woli księdza lub katechety, który przygotowuje nasze dzieci do pierwszej komunii, modlitwy mogą być uzupełnione o dodatkowe pozycje.

CZYTAJ TEŻ: Ile kasy dać na komunię? Jaki prezent 2014 [PORADNIK]

Modlitwy i przykazania wymagane do pierwszej komunii:
Ojcze Nasz
Zdrowaś Mario
Wierzę w Boga
10 Przykazań Bożych
5 Przykazań Kościelnych
Główne prawdy Wiary
7 sakramentów
5 Warunków Spowiedzi
Akty wiary
Sakrament pokuty i spowiedź święta

Znacie jakieś inne modlitwy i elementy katechizmu, które wymagane są do pierwszej komunii świętej? Napiszcie o nich w komentarzach.

PIZZA JAJECZNA: przepis, jak zrobić?

Pizza jajeczna - prosty przepis, czyli jak ją zrobić?

Pizza jajeczna to proste danie, które jest bardzo smaczne i możemy je niezwykle szybko przygotować.

Pizza jajeczna - składniki:

- potarty ser żółty
- jajka kurze (od 4 wzwyż, w zależności od tego, jak dużą chcemy pizzę przygotować)
- łyżka lub dwie oleju roślinnego
- dodatki: pomidory, cebulka, przyprawy, szynka, bekon, kawałki mięsa (np. drób) + wszystko, co przyjdzie nam do głowy
- przyprawy

Pizza jajeczna - przygotowanie:

1. Na patelni rozgrzej olej.
2. Wrzuć jaja i podsmaż, formując z nich omlet (można doprawić solą, pieprzem).
3. Na wierzch omletu wysyp potarty wcześniej żółty ser i pozwól mu się stopić w zwartą warstwę.
4. Na stopiony ser połóż dodatki: szynkę, pomidory, etc.
5. Całość należy posypać przyprawami, wedle uznania.

Pizza jajeczna z serem powinna uformować się w placek średniej grubości pizzy tradycyjnej.

Smacznego! :-)

Ps. Znacie inne przepisy na pizzę jajeczną? Dajcie znać w komentarzach!

czwartek, 27 marca 2014

LISTA BASENÓW w Warszawie: adres, dojazd, cenniki

LISTA BASENÓW w Warszawie: adres, dojazd, cenniki

- BOS "Białołęka"
ul. Światowida 56, 03-185 Warszawa

- Pływalnia "Polonez"
ul. Łabiszyńska 20, 03-937 Warszawa

- Pływalnia "Muszelka"
ul. Balkonowa 2/4, 03-329 Warszawa
www.basen-muszelka.pl

- OSiR "Żoliborz"
ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa
www.osir-zoliborz.waw.pl

- CRS "Bielany"
ul. Conrada 6; 01-922 Warszawa
www.crs-bielany.waw.pl/

- Basen, pływalnia "Namysłowska"
ul. Namysłowska 8, 03-455 Warszawa
www.namyslowska.waw.pl

- Pływalnia "Pingwin"
ul. Oławska 3a, 01-494 Warszawa
www.osirbemowo.pl

- Ośrodek "Inflancka"
ul. Inflancka 8, 00-189 Warszawa
www.inflancka.waw.pl

- Basen "Prawy Brzeg"
ul. Jagiellońska 7, 03-721 Warszawa
www.dosir.waw.pl/10.html

- Pływalnia "Foka"
ul. Esperanto 5, 01-049 Warszawa
www.osir-wola.pl

- Pływalnia "Orka"
ul. Grzybowska 35, 00-855 Warszawa
www.osir-wola.pl

- Pływalnia "Nowa Fala"
ul. Garbińskiego 1, 01-122 Warszawa
www.osir-wola.pl

- Pływalnia "Delfin"
ul. Kasprzaka 1/3, 01-211 Warszawa
www.osir-wola.pl

- BASEN OSiR "Ochota"
ul. Rokosowska 10, 02-340 Warszawa
www.osirochota.waw.pl

- Pływalnia "Albatros"
ul. Orląt Lwowskich 1, 02-495 Warszawa
www.osirursus.pl/main.htm

- Pływalnia "Skalar"
ul. K. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa
www.osirursus.pl

- OSiR "Polna"
ul. Polna 7, 00-625 Warszawa
www.osir-polna.pl

- Pływalnia "Wodnik"
ul. Abrahama 10, 03-982 Warszawa
www.wodnik.waw.pl

- Pływalnia "Szuwarek"
ul. Kwatery Głównej 13, 04-294 Warszawa
www.osir.waw.pl

- Aquapark "Wesolandia"
ul. Wspólna 4, Warszawa-Wesoła
www.wesolandia.pl

- Warszawianka "Wodny Park"
ul. Merliniego 9, 02-511 Warszawa
www.wodnypark.com.pl

- Basen przy SP nr 307
ul. Barcelońska 8, 02-762 Warszawa

- Pływalnia "Koncertowa"
ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa
www.ucsir.pl

- Basen SGGW
ul. Ciszewskiego 10, 02-787 Warszawa
www.obiektysportowe.sggw.pl

- Pływalnia "Hirszfelda"
ul. Hirszfelda 11, 02-776 Warszawa
www.ucsir.pl

Basen Foka Warszawa: cennik, godziny otwarcia, adres

Basen Foka Warszawa: cennik, godziny otwarcia, adres

Aktualny cennik biletów na basen Foka w Warszawie znajdziecie na stronie OSIR-u Wola.

Basen Foka Warszawa - oferta, atrakcje:

- pływanie rekreacyjne
- nauka i doskonalenie pływania
- aqua aerobic
- aqua cycling
- sauna
- organizacja imprez okolicznościowych
- jacuzzi
- parking

Basen Foka Warszawa - adres, kontakt

Pływalnia "Foka"
ul. Esperanto 5
01-049 Warszawa
tel. 22 636 55 90
fax 22 636 55 91

Basen Delfin Warszawa: cennik, adres, godziny otwarcia

Basen Delfin Warszawa: cennik, adres, godziny otwarcia

Pływalnia Delfin w Warszawie to jeden z najpopularniejszych obiektów do pływania w ścisłym centrum miasta. Czynny codziennie w dogodnych godzinach.

Aktualny cennik biletów i karnetów basenu Delfin w Warszawie znajdziecie TU.


Basen Delfin Warszawa - atrakcje, oferta:

pływanie rekreacyjne
aqua aerobic·
nauka pływania·
nauka pływania dla niemowląt·
pływanie korekcyjne·
sauna·
solarium·
dwa łóżka opalające·
turbo kabina opalająca·

Basen Delfin Warszawa - adres, kontakt:

Pływalnia Delfin
Kasprzaka 1/3
01-211 Warszawa
tel. 0-22 631 48 65
fax 0-22 631 48 67

Basen Warszawa-Ochota: cennik, godziny otwarcia, adres

Basen Warszawa-Ochota: cennik, godziny otwarcia, adres

"Na basenie OSIR przy ul. Rokosowskiej 10 (Warszawa-Ochota) znajdują się:

• Basen pływacki (6 torów o długości 25 x 12,5 m i głębokości od 1,35 do 1,80 m)
• Basen rekreacyjny, w którym znajdują się znajdują się gejzery, sztuczna rzeka, parasol wodny i masaż wodny
• Zjeżdżalnia rurowa o długości 70 metrów
• Brodzik dla dzieci o wymiarach 8 x 4 m
• Wanna Whirlpool

Na pływalni obowiązuje zakaz pływania w szortach i bez czepków. Ostatnie wejście do strefy mokrej o godz. 21.00."

Basen Warszawa-Ochota CENNIK

REZERWACJE
rezerwacja 1 toru – 150 zł. do 60 minut – maksymalna ilość osób – 8
rezerwacja brodzika – 150 zł. do 60 minut – maksymalna ilość osób – 15

OPŁATA ZA WEJŚCIE JEDNORAZOWE
Pn-Pt 6.00 – 16.00
Sob.-niedz., święta
8.00-9.00
Pn-Pt 16.00-22.00
Sob.-niedz., święta 9.00-22.00

Bilet normalny 9,00 zł za 45 min.
powyżej – 1,00 zł za
każde rozpoczęte 5 minut 11,00 zł za 45 min.
powyżej – 1,50 zł za
każde rozpoczęte 5 minut
Bilet ulgowy 6,00 zł za 45 min.
powyżej – 0,50 zł za
każde rozpoczęte 5 minut 7,00 zł za 45 min.
powyżej – 1,00 zł za
każde rozpoczęte 5 minut
Bilet rodzinny
2 osoby dorosłe
+ co najmniej 2 dzieci 6,00 zł za 45 min.
powyżej – 0,50 zł za
każde rozpoczęte 5 minut 7,00 zł za 45 min.
powyżej – 1,00 zł za
każde rozpoczęte 5 minut
Sauna + basen 15,00 zł do 45 minut
powyżej – 1,5 zł za każde rozpoczęte 5 minut


Basen Warszawa-Ochota ADRES, kontakt:

ul. Rokosowska 10
02-348 Warszawa
sekretariat tel.: 22 572 90 70 fax.: 22 824 83 85
kasy tel.: 22 572 90 88
księgowość tel.: 022 572 90 72
menedżer sportu tel.: 22 572 90 87

Wodny Park Warszawa: cennik, godziny otwarcia, adres

Wodny Park Warszawa: cennik, godziny otwarcia, adres

"Wodny Park jest najpopularniejszym polskim obiektem o charakterze sportowo - rekreacyjnym, którym zarządza Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park. Obecnie jest jedyną pływalnią z basenem olimpijskim w Warszawie i jedną z niewielu w Polsce.

Obiekt mieści się na warszawskim Mokotowie, przy ulicy Merliniego 4, obok Klubu Sportowego Warszawianka. Dogodna lokalizacja, łatwy dojazd, a także jakość oferowanych usług sprawiają, że Klientami Wodnego Parku są mieszkańcy wszystkich dzielnic stolicy."

Wodny Park Warszawa: AKTUALNE CENY BILETÓW

Wodny Park Warszawa posiada następujące atrakcje w swojej ofercie:

- basen olimpijski
- basen rekreacyjny
- strefę odnowy biologicznej
- strefę bani ruskiej
- korty do squash'a
- strzelnica
- kręgielnia
- pub z bilardem
- fitness

Wodny Park Warszawa oferuje także naukę pływania oraz aqua aerobic.

Park Wodny Moczydło: cennik, godziny otwarcia, dojazd

Park Wodny Moczydło: cennik, godziny otwarcia, dojazd

Park Wodny Moczydło to nowoczesny obiekt basenowy blisko centrum Warszawy.

Ceny biletów (baseny czynne w sezonie letnim)

lp rodzaj biletu cena
1 bilet normalny całodzienny 25,00 zł
2 bilet ulgowy całodzienny 15,00 zł
3 bilet normalny po godzinie 17:00 15,00 zł
4 bilet ulgowy po godzinie 17:00 10,00 zł
5 karnet normalny (12-wejść) 250,00 zł
6 karnet ulgowy (12-wejść) 130,00 zł

Ulgi przysługują młodzieży szkolnej, studentom (do 26 roku życia), rencistom, emerytom za okazaniem ważnej legitymacji, rodzinnym Domom Dziecka oraz rodzinom zastępczym prowadzonym przez WCPR. Dzieci do 4-ch lat bezpłatnie

Park Wodny Moczydło [Atrakcje, baseny]:

Basen olimpijski - o wymiarach 20x50 m z ośmioma torami i stopniami,
Basen nieregularny - o powierzchni 2500 m2, z głębokością od 30 cm do 170 cm, dodatkowo wyposażony w 3 zjeżdżalnie
Brodzik dla dzieci - o głębokości 40 cm wyposażony w zjeżdżalnie
Zjeżdżalnia "GIGANT" - o długości 70 m, ze spływającą wodą i spadem do baseniku
Water ball
Padlery
Skocznia "bungee" - najwyższa w Polsce o wysokości 90 m. Skoki na gumowej linie
Plac zabaw dla dzieci - zaopatrzony w drabinki, huśtawki, dmuchane zamki i zjeżdżalnie
Kompleks 4 boisk do siatkówki plażowej - wraz z trybunami
Boisko do gry w piłkę nożną (wypożyczalnia piłek na miejscu)
Boiska do gry w koszykówkę (wypożyczalnia piłek na miejscu)
Boiska do gry w siatkówkę (wypożyczalnia piłek na miejscu)
Stoły do gry w tenisa stołowego - ping-pong (wypożyczalnia sprzętu na miejscu)
Hala do jazdy na rolkach (zimą hala lodowiska)
Zaplecze gastronomiczne - bufet z ciepłymi daniami, napojami, piwem oraz ogródki piwne
Pole do paintballa- PAINTBALL WARSZAWSKI -- nowość

źródło: Park Wodny Moczydło

Ośrodek "Moczydło" - KONTAKT:
01-401 Warszawa
ul. Górczewska 69/73
tel. +48 22 836 19 34
fax +48 22 836 19 34
e-mail: moczydlo@wowwisla.waw.pl

Park Wodny Moczydło w Warszawie: aktualne promocje i ceny!

poniedziałek, 17 marca 2014

Co to jest rumień zakaźny? OBJAWY, LECZENIE rumienia

Rumień zakaźny objawy i leczenie

Na przełomie zimy i wiosny bardzo popularną chorobą stał się RUMIEŃ ZAKAŹNY. Jego objawy są dość charakterystyczne, a przez lekarzy często mylone z reakcją alergiczną organizmu na pokarm.

Rumień zakaźny złapać można bardzo łatwo, a choroba daje o sobie znać dopiero dwa tygodnie od zarażenia.

Rumień zakaźny: typowe objawy

- czerwona wysypka na skórze nóg, rąk i na policzkach
- uczucie pulsowania skóry (trochę jak po opalaniu)
- swędzenie skóry w okolicach stóp, kostek (nasila się wieczorem!)
- ból stawów: kostki, kolana, łokcie, ramiona (nasila się o poranku!)
- może też wystąpić stan podgorączkowy

Rumień zakaźny leczy się... wapnem. To chyba jedyne sensowne lekarstwo, jakie warto podać na to schorzenie. Można też nie przyjmować nic, bo cholerstwo samo i tak przechodzi. Porcja wapna dziennie jednak nie zaszkodzi, jakby co. ;-)

Rumień zakaźny może wracać w ciągu dwóch-trzech tygodni. Po tym czasie objawy rumienia zakaźnego powinny zniknąć.

Powyższe informacje oparte na własnych obserwacjach i doświadczeniach w zmaganiach z tą zarazą. Pamiętajcie, by swój stan zdrowia skonsultować z lekarzem!

NAJNOWSZA Gazetka Natura kwiecień 2014

Gazetka Natura kwiecień 2014

Natura to sieć popularnych drogerii, które oferują kosmetyki w niskich cenach. Drogerie Natura znajdziecie w każdym większym mieście w Polsce.

Absolutnym hitem drogerii Natura jest GAZETKA NATURA.

Gazetka Natura ukazuje się średnio co kilkanaście dni i zawiera informacje o aktualnych promocjach w drogeriach Natura.

GAZETKA NATURA - POBIERZ AKTUALNĄ

środa, 12 marca 2014

Dominikanie Kraków: msze święte w niedziele GODZINY

Dominikanie Kraków: msze święte w niedziele GODZINY

Niedziele i święta
7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 12.00, 13.30, 17.00, 19.00, 20.20, 21.30

Dominikanie Kraków: msze święte w tygodniu GODZINY

Dni powszednie
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 12.00, 17.00, 19.30

Nabożeństwo różańcowe
po Mszy św. o godz.17.00

ZOBACZ TEŻ: Dominikanie w Krakowie OFICJALNA STRONA

Urząd Skarbowy w Mikołowie: godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Mikołowie: godziny otwarcia

poniedziałek : 7:00 - 18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 7:00 - 15:00

Punkt kasowy obsługiwany przez Mikołowski Bank Spółdzielczy zlokalizowany w siedzibie Urzędu (Sala Obsługi Podatnika) czynny jest:

* poniedziałek 7:30 - 16:00
* wtorek - piątek 7:30 - 14:00

W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW PRZYJMUJE :
Naczelnik Urzędu Skarbowego : poniedziałek - piątek 8:00 - 14:00
Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego : poniedziałek - piątek 8:00 - 14:00

W terminach składania deklaracji podatku od towarów i usług, przypadający w inny dzień tygodnia niż w poniedziałek stanowisko informacyjne usytuowane na sali obsługi podatników czynne od godziny 7:00 do 16:00

Urząd Skarbowy w Mikołowie, adres
43-190 Mikołów
ul. Prof. Hubera 4
Centrala: 32 324-61-00
fax: 32 226-08-51

Urząd Skarbowy w Żywcu, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Żywcu, godziny otwarcia

poniedziałek : 7:00 - 18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 7:00 - 15:00

KASY URZĘDU PRACUJĄ:
poniedziałek - piątek : 7:15 - 13:00

W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW PRZYJMUJE :
Naczelnik Urzędu Skarbowego lub Jego Zastępcy : poniedziałek 9:00 - 14:00

Urząd Skarbowy w Żywcu, adres
34-300 Żywiec

Budynek "A" ul.Krasińskiego 11
Budynek "B" ul.Powstańców Śląskich 1
Centrala: 33 86-51-300
fax: 33 86-13-985

Urząd Skarbowy w Będzinie: godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Będzinie: godziny otwarcia

poniedziałek, środa, czwartek, piątek : 7:00 – 15:00
wtorek : 7:00 – 18:00

KASY URZĘDU PRACUJĄ:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek : 7:00 – 13:00
wtorek : 7:00 – 13:00, 13:30 – 16:30

W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW PRZYJMUJE :
Naczelnik Urzędu Skarbowego : Codziennie 9:00 – 13:00
Zastępcy Naczelnika Urzędu Skarbowego : Codziennie 9:00 – 13:00

Urząd Skarbowy w Będzinie, adres
42-500 Będzin
ul.I Armii Wojska Polskiego 1
Centrala: 32 762-77-00 do 05
fax: 32 762-77-06

Urząd Skarbowy w Mysłowicach: godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Mysłowicach: godziny otwarcia

poniedziałek : 7:15 - 18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 7:15 - 15:15

KASY URZĘDU PRACUJĄ:
poniedziałek : 8:00 - 15:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 8:00 - 13:00

W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW PRZYJMUJE :
Naczelnik Urzędu Skarbowego : poniedziałek, środa 8:00 - 12:00
Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego : wtorek, czwartek 8:00 - 12:00

Urząd Skarbowy w Mysłowicach, adres
41-400 Mysłowice
ul. Mickiewicza 4
Centrala: 32 317-23-00
fax: 32 317-24-50
32 317-24-10

Urząd Skarbowy w Chorzowie: godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Chorzowie: godziny otwarcia

poniedziałek : 7:00 – 18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 7:00 – 15:00

KASY URZĘDU PRACUJĄ:
poniedziałek - piątek: 7:00 – 13:30 ( w terminach płatności podatku PIT i VAT przypadających na poniedziałek 20 i 25 danego miesiąca: 7:00 – 16:30) :

W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW PRZYJMUJE :
Naczelnik Urzędu Skarbowego oraz Zastępcy Naczelnika : w godzinach otwarcia urzędu, p.121 (sekretariat)

Urząd Skarbowy w Chorzowie, adres
41-506 Chorzów
ul. Armii Krajowej 5
Centrala: 32 3497-311
32 3497-313
32 3497-480
fax: 32 246-47-43

Urząd Skarbowy w Kłobucku: godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Kłobucku: godziny otwarcia

poniedziałek, środa, czwartek, piątek : 7:00 – 15:00
wtorek : 7:00 – 18:00

KASY URZĘDU PRACUJĄ:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek : 8:00 - 14:00
wtorek : 8:00 - 15:00
(Kasa Banku Spółdzielczego w Kłobucku)

W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW PRZYJMUJE :
Naczelnik Urzędu Skarbowego : czwartek 9:00 - 14:00
Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego : czwartek 9:00 - 14:00

Urząd Skarbowy w Kłobucku, adres
42-100 Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II nr 13
Centrala: 34 310-08-00
fax: 34 310-08-88

Urząd Skarbowy w Myszkowie: godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Myszkowie: godziny otwarcia

poniedziałek, wtorek, środa, piątek : 7:00 - 15:00
czwartek : 7:00 - 18:00

KASY URZĘDU PRACUJĄ:
poniedziałek - piątek : 7:30 - 13:30

W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW PRZYJMUJE :
Naczelnik Urzędu Skarbowego : wtorek, czwartek 10:00 - 13:00
Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego : poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00

Urząd Skarbowy w Myszkowie, adres
42-300 Myszków
ul. Pułaskiego 68
Centrala: 34 315-15-00
fax: 34 313-18-49

Urząd Skarbowy w Zawierciu: godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Zawierciu: godziny otwarcia

poniedziałek : 7:00 - 18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 7:00 - 15:00

KASY URZĘDU PRACUJĄ:
poniedziałek - piątek : 7:30 - 13:30

W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW PRZYJMUJE :
Naczelnik Urzędu Skarbowego lub Jego zastępca : poniedziałek 7:00 - 15:00

Urząd Skarbowy w Zawierciu, adres
42-400 Zawiercie
ul. Leśna 8
Centrala: 32 672-27-05
fax: 32 672-24-22

Urząd Skarbowy w Bytomiu: godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Bytomiu: godziny otwarcia

poniedziałek : 7:00 – 18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 7:00 – 15:00

KASY URZĘDU PRACUJĄ:
poniedziałek - piątek : 7:00 – 14:00

W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW PRZYJMUJE :
Naczelnik Urzędu Skarbowego : środa 13:00 - 15:00 - po uprzednim zapisaniu się w Kancelarii urzędu

Zastępcy Naczelnika Urzędu Skarbowego : czwartek 13:00 - 15:00 - po uprzednim zapisaniu się w Kancelarii urzędu

Urząd Skarbowy w Bytomiu, adres
41-902 Bytom
ul. Wrocławska 92
Centrala: 32 281-00-81 do 88
fax: 32 389-60-08, 32 282-84-06

Urząd Skarbowy w Żorach: godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Żorach: godziny otwarcia

poniedziałek : 7:00 - 18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 7:00 - 15:00

KASY URZĘDU PRACUJĄ:
poniedziałek : 8:00 - 15:30
wtorek, środa, czwartek, piątek : 8:00 - 12:30

W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW PRZYJMUJE :
Naczelnik Urzędu Skarbowego lub Jego zastępca : poniedziałek, czwartek 13:00 - 15:00

Urząd Skarbowy w Żorach, adres
44-240 Żory
ul. Wodzisławska 1
Centrala: 32 47-88-530
fax: 32 47-88-531

Urząd Skarbowy w Pszczynie: godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Pszczynie: godziny otwarcia

poniedziałek : 7:00 - 18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 7:00 - 15:00

KASY URZĘDU PRACUJĄ:
poniedziałek : 7:30 - 16:30
wtorek, środa, czwartek, piątek : 7:30 - 13:30

W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW PRZYJMUJE :
Naczelnik Urzędu Skarbowego lub Jego zastępca : poniedziałek 15:00 - 17:00, środa 10:00 - 12:00

Urząd Skarbowy w Pszczynie, adres
43-200 Pszczyna
ul. 3-go Maja 4
Centrala: 32 449-22-00
fax: 32 449-22-05

Urząd Skarbowy w Raciborzu: godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Raciborzu: godziny otwarcia

poniedziałek : 7:00 - 18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 7:00 - 15:00

KASY URZĘDU PRACUJĄ:
poniedziałek - piątek : 8:00 - 13:00

W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW PRZYJMUJE :
Naczelnik Urzędu Skarbowego lub Jego zastępca : poniedziałek 13:00 - 15:00, czwartek 10:00 - 12:00

Urząd Skarbowy w Raciborzu, adres
47-400 Racibórz
ul. Drzymały 32
Centrala: 32 415-42-11
32 415-42-12
32 415-59-91
32 415-29-88
fax: 32 415-20-47
32 415-59-95

Urząd Skarbowy w Cieszynie: godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Cieszynie: godziny otwarcia

poniedziałek : 7:00 – 18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 7:00 – 15:00

KASY URZĘDU PRACUJĄ:
poniedziałek - piątek : 7:00 – 14:00

W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW PRZYJMUJE :
Naczelnik Urzędu Skarbowego lub Jego Zastępca : poniedziałek 12:00 – 15:30

Urząd Skarbowy w Cieszynie, adres
43-400 Cieszyn
ul. Kraszewskiego 4
Centrala: 33 852-63-00
fax: 33 852-63-30

Urząd Skarbowy w Jaworznie: godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Jaworznie: godziny otwarcia

poniedziałek : 7:00 - 18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 7:00 - 15:00

KASY URZĘDU PRACUJĄ:
poniedziałek - piątek : 7:30 - 13:00

W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW PRZYJMUJE :
Naczelnik Urzędu Skarbowego lub Jego zastępca : poniedziałek 12:00 - 15:00

Urząd Skarbowy w Jaworznie, adres
43-600 Jaworzno
ul. Grunwaldzka 274
Centrala:
32 616-54-94
32 616-80-04
32 616-80-20
32 616-80-36
32 616-80-52
32 616-80-74
32 616-80-90
fax: 32 616-35-99

Urząd Skarbowy w Lublińcu: godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Lublińcu: godziny otwarcia

poniedziałek, wtorek, środa, piątek : 7:00 – 15:00
czwartek : 7:00 – 18:00

KASY URZĘDU PRACUJĄ:
poniedziałek - piątek : 7:00 – 14:00

W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW PRZYJMUJE :
Naczelnik Urzędu Skarbowego lub Jego zastępca : wtorek 7:00 - 12:00

Urząd Skarbowy w Lublińcu, adres
42-700 Lubliniec
ul. Paderewskiego 7b
Centrala: 34 352-83-00
fax: 34 352-83-99

Urząd Skarbowy w Zabrzu: godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Zabrzu: godziny otwarcia

poniedziałek : 7:15 - 18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 7:15 - 15:00

KASY URZĘDU PRACUJĄ:
poniedziałek : 7:30 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 7:30 - 14:30

W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW PRZYJMUJE :
Naczelnik Urzędu Skarbowego : piątek 9:00 - 10:00
Zastępcy Naczelnika Urzędu Skarbowego : poniedziałek 15:00 - 16:30

Urząd Skarbowy w Zabrzu, adres
41-800 Zabrze
ul. Bytomska 2
Centrala: 32 277-76-00
fax: 32 277-77-41

URZĄD SKARBOWY W SOSNOWCU: godziny otwarcia

URZĄD SKARBOWY W SOSNOWCU: godziny otwarcia

41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 20
Centrala: 32 368-86-00
Sekretariat: 32 368-87-76

godziny pracy: poniedziałek: 7:00 - 18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek: 7:00 - 15:00
kasy: poniedziałek: 7:30 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek: 7:30 - 14:30

Urząd Skarbowy w Rybniku: godziny pracy

Urząd Skarbowy w Rybniku: godziny pracy

poniedziałek, wtorek, środa, piątek : 7:00 - 15:00
czwartek : 7:00 - 18:00

KASY URZĘDU PRACUJĄ:
poniedziałek - piątek : 7:30 - 14:30

W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW PRZYJMUJE :
Naczelnik Urzędu Skarbowego : czwartek 7:00 - 15:00

Dyżur urzędu - informacja : czwartek 15:00 - 18:00

Adres:
Urząd Skarbowy w Rybniku
44-200 Rybnik
Pl. Armii Krajowej 3
Centrala: 32 42-35-800
fax: 32 42-35-880

Urząd Skarbowy w Bełchatowie: godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Bełchatowie: godziny otwarcia

Adres: ul. Piłsudskiego 18
Kod pocztowy: 97-400
Miejscowość: Bełchatów

Zakres terytorialny:
Miasto: Bełchatów
Gminy: Bełchatów, Drużbice, Kleszczów, Kluki, Rusiec, Szczerców, Zelów

Godziny urzędowania:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7:00 - 15:00, wtorek 7:00 - 18:00
Telefon: (+48 44) 632-49-86, 632-49-02, 632-49-56, 632-49-76
FAX: (+48 44) 632-30-63, 635 20 90

Urząd Skarbowy Ruda Śląska: godziny otwarcia

Urząd Skarbowy Ruda Śląska: godziny otwarcia

URZĄD SKARBOWY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ PRACUJE:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek : 7:00 - 15:00
czwartek : 7:00 - 17:00

KASY URZĘDU PRACUJĄ:
poniedziałek - piątek : 7:15 - 13:00 -przyjmowanie wpłat należności podatkowych i niepodatkowych, dokonywanie zwrotów gotówką(zeznania roczne,VZM)

poniedziałek, wtorek, środa, piątek : 13:30 - 14:45 - przyjmowanie wpłat należności niepodatkowych

czwartek : 13.30 – 16.45 - przyjmowanie wpłat należności niepodatkowych

źródło: Urząd Skarbowy Ruda Śląska

Adres:
Urząd Skarbowy w Rudzie Śląskiej
41-700 Ruda Śląska
ul. Kokotek 6
Centrala: 32 342-04-00
fax: 32 342-05-08

sobota, 8 marca 2014

Jak zrobić tabelę przestawną excel 2007 [WIDEO]

Jak zrobić tabelę przestawną excel 2007 [WIDEO, FILM, SAMOUCZEK]

Tabela przestawna (pivot table) w excel 2007 to nic innego, jak wygodne narzędzie do prezentacji złożonych danych w przystępny sposób. Posiadając np. 10 różnych kryteriów, według których dzielimy zasób naszych danych, trudno jest nam nimi wszystkimi na raz operować.

Załóżmy, że zależy nam jedynie na porównaniu danych w ramach wybranych kryteriów (daty, ilości i wartości sprzedaży). Czy musimy wówczas przepisywać wszystkie dane na nowo? Nic z tych rzeczy! Wystarczy stworzyć na podstawie dostępnych już danych w naszym arkuszu kalkulacyjnym excel tabelę przestawną!

Tabela przestawna EXCEL 2007 [kurs wideo]

środa, 5 marca 2014

The Dumplings - Mewy [nowy utwór!]

The Dumplings - Mewy [NOWY UTWÓR]



"Mewy to premierowy utwór zwiastujący debiutancki album The Dumplings. Premiera już w maju.

Tekst: Justyna Święs, Jakub Karaś
Muzyka: Jakub Karaś

Utwór powstał w styczniu 2014 przed wyjazdem do Poznania, gdzie mieliśmy nagrywać płytę z Bartkiem Szczęsnym. Tekst jest sytuacyjny -- mamy tak, że nasze teksty nie generalizują, ale dotyczą konkretnych wydarzeń. Nasze piosenki są przez to takim życiopisaniem. Często tak mamy, że przyglądając się ludziom wyobrażamy sobie jacy ci ludzie są, czym się zajmują, jak wygląda ich życie. Motyw Mew ma nadać tej kompozycji element niepokoju i jest inspirowany filmem Hitchcocka. Jest to analogia pokazująca, że tak jak ptaki -- ludzie, którzy z pozoru wyglądają niegroźnie też mają swoją inną, ciemną stronę. Nasz pobyt w Poznaniu dopisał kolejny kontekst -- okazało się, że w mieście, gdzie nagrywamy płytę widywaliśmy dużo mew na niebie."

źródło: The Dumplings

sobota, 1 marca 2014

Jak zrobić majonez domowy? PRZEPIS na majonez!

Jak zrobić majonez domowy? PRZEPIS na majonez!

Zanim nastała era kupowanych w sklepach majonezów, każda szanująca się gospodyni potrafiła majonez przygotować domowym sposobem.

Takie domowy majonez, nie dość, że jest smaczniejszy, to i zdrowszy, bo nie ma długiej daty ważności, czyli brak w nim jakichkolwiek środków konserwujących!

Domowy majonez PRZEPIS babci Józi:

Składniki majonezu domowego:

- 2 lub maks. 3 żółtka jaj kurzych
- szklanka oleju słonecznikowego lub rzepakowego
- łyżeczka musztardy
- pół łyżeczki soli kuchennej
- szczypta cukru
- kilkanaście kropel soku z cytryny
- kilka kropel octu winnego
- szczypta pieprzu

Ważne, by wszystkie składniki na kilkanaście minut przed przygotowaniem majonezu potrzymać w tej samej temperaturze. INACZEJ MAJONEZ NAM SIĘ ZWAŻY!

Przygotowanie majonezu domowego:

Do wysokiego naczynia wrzucamy żółtka, do nich dodajemy sól, cukier, sok z cytryny, pieprz i musztardę. Wszystko dokładnie, na wolnych obrotach, miksujemy!

Do tak przygotowanej mieszanki dolewamy połowę szklanki oleju oraz ocet. Całość znów mieszamy.

Ostatni etap: powolutku dolewamy drugą połowę szklanki oleju, całość ciągle mieszając. Możemy wspomóc się mikserem.

Nasz domowy majonez powinien być już gotowy.

Smacznego! I pamiętajcie, by zjeść go najpóźniej dwie doby po przygotowaniu. Domowy majonez przechowujemy oczywiście w lodówce.

Szukam dawcy nasienia [FORUM robimy dzieci, ogłoszenia surogatek]

Szukam dawcy nasienia, szukam ojca dla dziecka, chcę zostać mamą, wynajmę brzuch... To słowa, które można znaleźć w internecie na różnych forach dyskusyjnych i w portalach ogłoszeniowych.

Bezpłodność lub niemożność znalezienia właściwego kandydata na ojca to przykra okoliczność, z którą muszą sobie radzić kobiety na całym świecie.

Mimo że ogłoszenia o chęci bycia zapłodnioną nie należą do zbyt eleganckich, to jednak wiele kobiet decyduje się właśnie na taki krok. Marzenie o macierzyństwie jest silniejsze niż konwenanse i tradycyjne zakładanie rodziny.

ILE ZARABIA DAWCA NASIENIA? ILE PŁACI BANK SPERMY?

W mniej lub bardziej legalny sposób, ale na własną rękę, nasienie można zdobyć już za 700 złotych od porcji.

Banki nasienia płacą dawcom od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych! Wszystko zależy bowiem od parametrów, jakie posiada nasienie danego dawcy.

Niektórzy dawcy decydują się także oddawać nasienie za darmo. Bo jak tłumaczą, chcą pomóc zrozpaczonym bezpłodnym parom.

Co powoduje kobietami, żeby szukać dawców spermy? Trudno tu o jakiekolwiek uogólnienie. Zwykle przyczyny są bardzo różne:

"Mam 37 lat, dotychczasowe lata spędziłam na robieniu własnego biznesu. W międzyczasie było kilka związków, z których żaden nie skończył się małżeństwem/dziećmi. Zegar biologiczny tyka, chcę zajść w ciążę. Mam pieniądze, by wychować dziecko samotnie. Szukam młodego, zdrowego i inteligentnego mężczyzny, który ofiaruje mi swoje nasienie"

"Może nie jestem zbyt urodziwa, ale to nie znaczy, że nie mogę zostać mamą. Chcę już mieć mojego słodkiego maluszka. Pomóż mi go zrobić, a wynagrodzę ci to!"

"Jestem zdesperowana! Z mężem próbowałam już tysiąc razy i nic. Lekarze twierdzą, że wszystko ze mną w porządku. On nie chce się zbadać. Błagam! Chcę mieć dzieci! Proszę o kontakt na priv."

To tylko kilka losowo wybranych ogłoszeń, które można znaleźć m.in. na forum ROBIMY DZIECI.

Zdecydowana większość ogłoszeń to męskie przechwałki.

"Cześć, Jestem dawca z doświadczeniem i jestem wybadany od stop do głowy, tj krew, mocz, nasienie oraz badanie genetyczne. Oprócz oddawania materiału genetycznego w banku nasienia, pomagam z powodzeniem parom. Mam 185cm wzrostu, 82kg wagi, oczy niebieskie i włosy ciemny brąz. Jeśli interesują cię szczegóły, odezwij się na maila, lub wiadomością prywatna tutaj."

"Jestem inteligentnym, wykształconym (mgr inż) tatą pięknej ślicznej córeczki 2,5 roczku bez uroku. Niebieskie oczy, blond włoski, wszystkie punty przy urodzeniu i zdrowego chłopczyka tak samo wszystkie punkty. Moja sperma jest bardzo płodna i nie mam problemu z zapłodnieniem partnerki ani z erekcją. Ćwiczę regularnie i jestem wysportowany. Mam 176cm i 90kg wagi, zielone oczy wysportowany. Zapłodnię chętną Panią na terenie Śląska, Małopolski. Zainteresowane Panie proszę na priv o kontakt. Udostępnię zdjęcia."

I tak dalej...

Problem leczenia bezpłodności to złożony temat. Wiele par może jedynie pomarzyć o kosztownej terapii in vitro czy innych, bardziej skomplikowanych metodach zachodzenia w ciążę. Stąd pewnie ogromne zainteresowanie bardziej "konwencjonalnymi" metodami. Niejednokrotnie, do zapłodnienia przez obcego mężczyznę dochodzi przy pełnej zgodzie męża/partnera.

Jeśli wierzyć niektórym dawcom nasienia, rocznie udaje im się zapłodnić nawet kilkanaście zdesperowanych kobiet. Ciekawe, ilu "tatusiów" nie ma potem pojęcia, że "ich" dzieci to skutek ogłoszenia na forum.

Znacie inne sposoby, jak poradzić sobie z bezpłodnością? Dajcie znać! Chcecie pomóc bezpłodnym parom? Dodajcie ogłoszenie w komentarzach!