poniedziałek, 31 marca 2014

Paszport dla dziecka - jak wyrobić?

Jak wyrobić paszport dla dziecka? PORADNIK


DOKUMENTY WYMAGANE PRZY SKŁADANIU WNIOSKU O WYDANIE DOKUMENTU PASZPORTOWEGO (PASZPORT, PASZPORT TYMCZASOWY) DLA OSÓB MAŁOLETNICH [PASZPORT DLA DZIECKA]

Wymagane dokumenty przy wyrabianiu paszportu dla dziecka:

Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego – wypełniony czytelnie, literami drukowanymi, podpisany przez rodziców (opiekunów) małoletniego. Niezbędny jest numer ewidencyjny małoletniego. Podpis posiadacza dokumentu paszportowego w ramce pod zdjęciem składają małoletni, którzy ukończyli 13 lat. Podpis nie może dotykać linii ramki.

Kolorowa fotografia paszportowa o wymiarach 35x45 mm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowująca naturalny kolor skóry, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii.

+ fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
wyjątki:

- fotografia przedstawiająca osobę w okularach z ciemnymi szkłami – jedynie osoby z wadami wzroku (wymagane orzeczenie o niepełnosprawności z uwagi na nabytą lub wrodzoną wadę wzroku);

- fotografia przedstawiająca osobę w nakryciu głowy, które nie zakrywa ani nie zniekształca owalu twarzy – jedynie osoby noszące nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania (wymagane zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w RP);

- osoba, która posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, a także osoba, której stan zdrowia nie pozwala na wykonanie fotografii zgodnej w wymienionymi powyżej wymogami w zakresie wizerunku osoby, może złożyć fotografię o wymiarach 35x45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowująca naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej.

Dotychczas posiadany dokument paszportowy małoletniego – do wglądu.

Pisemna zgoda obojga rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów prawnych na wydanie małoletniemu dokumentu paszportowego (obecność obydwojga rodziców lub opiekunów z ważnymi dowodami osobistymi lub ważnymi dokumentami paszportowymi; opiekunowie prawni przedkładają zaświadczenie o ustanowieniu opieki prawnej):

- w przypadku pozbawienia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej jednego z rodziców - prawomocne orzeczenie sądu ;

- w przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich - orzeczenie sądu wyrażające zgodę na wydanie dokumentu paszportowego małoletniemu (orzeczenie na podstawie, którego wystawiono juz dokument paszportowy, nie może zostać wykorzystane ponownie przy ubieganiu się o wydanie kolejnego paszportu);

- w przypadku niemożności osobistego przybycia jednego z rodziców - pisemna zgoda na wydanie dokumentu paszportowego małoletniemu, poświadczona przez organ paszportowy (inny wojewoda lub konsul za granicą) lub notariusza (w przypadku notariusza za granicą wymagane jest opatrzenie dokumentu klauzulą apostille i załączenie tłumaczenia przysięgłego dokumentu); oświadczenie rodzica powinno zawierać sformułowanie: wyrażam zgodę na wydanie dokumentu paszportowego mojemu dziecku... (imiona i nazwisko dziecka, data i miejsce urodzenia dziecka) – w przypadku niemożności osobistego przybycia jednego z rodziców;

- w przypadku nieustalonego ojcostwa małoletniego - aktualny odpis zupełny aktu urodzenia małoletniego ;

- w przypadku zgonu jednego z rodziców - akt zgonu rodzica .
Dokument uprawniający do wniesienia opłaty ulgowej np. legitymacja szkolna.
Oryginał dowodu uiszczenia opłaty paszportowej wniesionej na konto stosownego urzędu wojewódzkiego.

W uzasadnionych przypadkach wątpliwości co do tożsamości i obywatelstwa osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego, lub w przypadku rozbieżności w danych osoby, organ ma prawo żądać przedłożenia dodatkowych dokumentów, w szczególności odpisów polskich aktów stanu cywilnego, dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie.


OPŁATY za wyrobienie paszportu dziecka

Wysokość opłat za wydanie dla małoletniego paszportu tymczasowego (brak zwolnień i ulg)

do 5 roku życia 30,00 zł

powyżej 5 roku życia 30,00 zł

Opłata za wydanie paszportu dla małoletniegodo 13 roku życia
- pełna: 60 zł
- ulgowa: 30 zł

od 13 do 18 roku życia

- pełna: 140 zł
- ulgowa: 70 zł


Uprawnienia do ulgi:

Ulgowa opłata za wydanie paszportu (w wysokości 50% pełnej opłaty) przysługuje (po udokumentowaniu):

osobom małoletnim do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego, uczniom i studentom, osobom niepełnosprawnym, osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych, osobom korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych.

W razie zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie za wydanie paszportu przysługuje tylko jedna ulga w opłacie.


WAŻNE!

Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego nie może być wydrukowany ze strony internetowej. Należy go wypełnić na oryginalnym druku dostępnym w punktach obsługi paszportowej na terenie województwa mazowieckiego.

Osoba małoletnia, która ukończyła 5 lat oraz osoba ubezwłasnowolniona całkowicie musi być obecna przy składaniu dla niej wniosku o wydanie dokumentu paszportowego.

źródło: BIP, Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz