poniedziałek, 31 marca 2014

Polski paszport w USA, jak wyrobić?

Polski paszport w USA - jak wyrobić? PORADNIK,
polski konsulat w Nowym Jorku

Osoby zgłaszające się do konsulatu w sprawach paszportowych są przyjmowane wyłącznie po uprzednim zapisaniu się na wizytę w systemie rejestracji internetowej „E-konsulat" pod adresem WWW.e-konsulat.gov.pl

Informacja paszportowa (newyork.visapassport@msz.gov.pl)

Paszport polski jest dokumentem upoważniającym do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz poświadczającym obywatelstwo polskie, a także tożsamość osoby w nim wskazanej w zakresie danych, jakie dokument ten zawiera.

Paszport zawiera dwie cechy biometryczne: obraz twarzy i odciski palców. Odciski palców są pobierane przy składaniu wniosku o wydanie paszportu i zapisywane w jego warstwie elektronicznej.

ZŁOŻENIE WNIOSKU O WYDANIE PASZPORTU ORAZ ODBIÓR PASZPORTU NASTĘPUJE OSOBIŚCIE. Nie jest możliwe korzystanie z pośrednictwa osób trzecich ani nadesłanie pocztą.

W uzasadnionych wypadkach, zwłaszcza w warunkach szczególnie utrudnionego dojazdu do konsulatu, na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o jego wydanie, istnieje możliwość zwolnienia z wymogu osobistego odbioru paszportu.

Paszporty 10-letnie i 5-letnie (biometryczne) są produkowane w Polsce. Zaleca się złożenie wniosku o nowy paszport na przynajmniej 2 miesiące przed utratą ważności posiadanego paszportu.Podczas przyjmowania wniosków o paszporty biometryczne pobierane są odcisków palców.Okres oczekiwania na otrzymanie paszportu biometrycznego wynosi do 8 tygodni.

Złożenie wniosku o wydanie paszportu

Złożenie wniosku o wydanie dokumentu paszportowego (paszport 10-letni i/lub paszport tymczasowy) następuje osobiście.

Możliwe jest złożenie wniosku o wydanie paszportu w dowolnym urzędzie konsularnym. Jednakże osoba, mająca zamiar złożyć wniosek o wydanie paszportu poza okręgiem konsularnym właściwym ze względu na swoje miejsce zamieszkania, powinna mieć na uwadze, że zniesienie zasady właściwości miejscowej nie dotyczy realizacji innych spraw, których załatwienie może być wymagane do procedury związanej z wydaniem paszportu lub paszportu tymczasowego (na przykład w sprawach o przyjęcie, opracowanie i przekazanie do właściwego urzędu stanu cywilnego wniosku o wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego zagranicznego aktu stanu cywilnego lub przyjęcie i opracowanie wniosku o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego).

Odbiór paszportu

Odbiór paszportu następuje osobiście.

Obowiązek ten wynika z potrzeby weryfikacji danych biometrycznych zapisanych w dokumencie paszportowym na mikroprocesorze. W uzasadnionych wypadkach, zwłaszcza w warunkach utrudnionego dojazdu do urzędu konsularnego, na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego konsul może odstąpić od wymogu osobistego odbioru paszportu (wzór wniosku), jednak w tym wypadku organ paszportowy nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy produkcyjne.

Numer PESEL

Do złożenia wniosku o wydanie paszportu konieczne jest posiadanie numeru PESEL (formularz do pobrania). Osoby nieposiadające tego numeru mogą wraz z wnioskiem o wydanie paszportu złożyć wniosek o jego nadanie. O nadanie numeru PESEL dla obywateli polskich ubiegających się o wydanie paszportu, a zamieszkałych za granicą, występuje konsul. Za czynność tę nie pobiera się opłaty. Do nadania numeru PESEL niezbędne są polskie akty stanu cywilnego (akt urodzenia, akt małżeństwa) oraz dokument tożsamości. Zagraniczne akty urodzenia wymagają uprzedniego umiejscowienia we właściwym urzędzie stanu cywilnego w Polsce (patrz: umiejscowienie zagranicznych aktów stanu cywilnego w Polsce).

Zmiana danych osobowych (imienia, nazwiska)

Osoby ubiegające się o wydanie paszportu na nazwisko zmienione wskutek zawarcia związku małżeńskiego za granicą składają odpis polskiego aktu małżeństwa (patrz: umiejscowienie zagranicznych aktów stanu cywilnego w Polsce). Osoby ubiegające się o wydanie paszportu na dane (imię, imiona, nazwisko) zmienione wskutek administracyjnej zmiany danych składają nowy akt urodzenia, małżeństwa (patrz: administracyjna zmiana imienia/nazwiska).

Osoby, które w kraju lub za granicą zawarły małżeństwo, w wyniku którego nastąpiła zmiana danych osobowych (nazwiska), są zobowiązane wystąpić o wymianę paszportu niezwłocznie, nie później niż w terminie 90 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym – od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa.

Zdjęcie do paszportu

Fotografia paszportowa o wymiarach 3,5cm i 4,5cm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. (wzór zdjęcia).


Dokumenty paszportowe

Paszport 10-letni

Paszport 10-letni może otrzymać każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który ukończył 13 lat. Dzieciom do ukończenia 13 roku życia wydawane są paszporty 5-letnie.

Wymagane dokumenty:
1. wniosek o wydanie dokumentu paszportowego, czytelnie wypełniony w języku polskim pismem drukowanym (wniosek dostępny jest w siedzibie urzędu lub podczas dyżurów konsularnych),
2. jedna fotografia paszportowa (wymogi fotografii w informacji powyżej).
3. dotychczas posiadany ważny dokument paszportowy, a w przypadku jego utraty - inny dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie (dowód osobisty i/lub decyzja wojewody potwierdzająca posiadanie obywatelstwa polskiego) oraz oświadczenie o okolicznościach utraty dokumentu.
4. Jeżeli dane zawarte w składanych dokumentach lub dane zawarte w dostępnych ewidencjach budzą wątpliwości co do tożsamości lub obywatelstwa polskiego wnioskodawcy, konsul może zażądać przedłożenia dodatkowych dokumentów, a w szczególności odpisów skróconych lub zupełnych aktów stanu cywilnego (aktu urodzenia, małżeństwa) lub decyzji wojewody potwierdzającej posiadanie obywatelstwa polskiego.
W przypadku posiadania tylko zagranicznego aktu stanu cywilnego, przed złożeniem wniosku o wydanie paszportu należy dokonać jego umiejscowienia w urzędzie stanu cywilnego w miejscu ostatniego zamieszkania wnioskodawcy w Polsce.
5. Dokument potwierdzający uprawnienia do skorzystania z ulgi w opłacie lub dokument uprawniający do zwolnienia z opłaty konsularnej za wydanie paszportu.

Paszporty dla dzieci (dla osób małoletnich)

Małoletnim w wieku 13-18 lat wydawane są paszporty 10-letnie. Dzieciom do 13 roku życia wydawane są paszporty 5-letnie. Odciski palców pobierane są od osób małoletnich, które ukończyły 12 rok życia.

Wniosek o wydanie paszportu osobie małoletniej składają obydwoje jej rodzice. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, aby wniosek o wydanie paszportu osobie małoletniej mógł być złożony przez jednego z rodziców wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców, zawierającą potwierdzenie własnoręczności podpisu przez organ paszportowy (konsula, wojewodę) lub notariusza. Przynajmniej jedno z rodziców musi posiadać ważny polski dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty).
W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie dokumentu paszportowego zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego. Przepisy te stosuje się odpowiednio do ustanowionych przez sąd opiekunów małoletniego.

Przy składaniu wniosku o paszport dla osoby małoletniej, która nie ukończyła 5 lat, nie jest wymagana jej obecność.

Odbioru dokumentu paszportowego dla osoby małoletniej może dokonać jeden z rodziców – nie jest wymagana obecność małoletniego przy odbiorze dokumentu paszportowego.

Wymagane dokumenty:

1. wniosek o wydanie dokumentu paszportowego, czytelnie wypełniony w języku polskim pismem drukowanym (wniosek dostępny jest w siedzibie urzędu lub podczas dyżurów konsularnych),
2. jedna fotografia paszportowa (wymogi fotografii powyżej),
3. dotychczas posiadany dokument paszportowy, jeżeli był wydany,
4. ważne dokumenty tożsamości rodziców; przynajmniej jedno z rodziców musi przedstawić ważny polski dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty),
5. odpis polskiego aktu urodzenia dziecka.

Paszport tymczasowy

Paszport tymczasowy wydaje się:
1.Osobom przebywającym za granicą, na czas oczekiwania przez nie na doręczenie paszportu wydrukowanego w Polsce,
2.Osobom przebywającym czasowo w Polsce lub za granicą, na powrót do miejsca ich stałego pobytu,
3.Osobom przebywającym w Polsce lub za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny,
4. Osobom przebywającym w Polsce lub za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową.
Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu tymczasowego składa dokumenty takie, jak do wniosku o wydanie paszportu 10-letniego.

Paszport tymczasowy może być ważny maksymalnie przez okres 12 miesięcy. Okres ważności paszportu tymczasowego określa konsul.

Uwaga: Nie ma możliwości potwierdzenia danych, tożsamości ani obywatelstwa polskiego osoby ubiegającej się o wydanie paszportu tymczasowego przez innego obywatela polskiego.

Opłaty paszportowe

Opłatę konsularną za wydanie paszportu można złożyć w postaci gotówki, Money Order, cashier's check lub certified check wystawiony na urząd konsularny (czeki personalne nie są przyjmowane).

Osoba, korzystająca z prawa do zwolnienia lub do obniżenia opłaty konsularnej, przedstawia konsulowi do wglądu dokument potwierdzający uprawnienie do tego zwolnienia lub ulgi.

Nie pobiera się opłat konsularnych za wydanie paszportu od:
1) osób, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu miały ukończone 70 lat;
2) osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich pobyt za granicą związany jest z długotrwałym leczeniem lub koniecznością poddania się operacji;
3) osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej.
Opłaty konsularne za wydanie paszportu obniża się o 50% w przypadku:
1) emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.6)), a także współmałżonków tych osób pozostających na ich wyłącznym utrzymaniu;
2) osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych;
3) kombatantów i innych osób, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2012 r. poz. 400);
4) osób małoletnich do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego, uczniów i studentów do ukończenia 26 roku życia.
Opłaty konsularne za wydanie paszportu obniża się częściowo w związku z:
1) ze zmianą lub koniecznością sprostowania danych podlegających wpisowi do paszportu, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1-3, 5 i 9 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 268);
2) ze zmianą wyglądu osoby posiadającej paszport, mogącą utrudnić ustalenie jej tożsamości;
3) z brakiem w paszporcie miejsca na umieszczenie w nim wiz lub stempli poświadczających przekroczenie granicy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz